арал

 • 101тақ — 1 Қ орда., Арал) дайын, әзір, даяр. Біз колхоздың қандай жұмысына болса да т а қп ы з. Біз әрдайым жұмысымызға т а қ тұрамыз Қ орда., Арал). Мен барсам Мақа жүруге т а қ тұр Қ орда., Арал) 2 (Түрікм.: Таш., Ашх., Жеб., Небид., Бекд.) лық толы. Үй …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 102татау — Қ орда., Арал) 1. жөнсіз, ретсіз, қисық. Қарағым, Қалижан, т а т а у сөз айтып не керек Қ орда., Арал). 2. кірбің, қалтқы. Оның көңілінде ешбір т а т а у жоқ Қ орда., Арал). Көңілінде бір т а т а у барын білсемші (Ө. Қан., Құд., 288) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 103таю — Қ орда., Арал) 1. қашу, кету. Қатын, баланың күйі т а й ы п қала ма деп уәйім етті Қ орда., Арал). 2. айырылу. Былтыр атаң алып келіп еді, биыл т а й ы п қалыпты ғой Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 104түс — (Түрікм.: Красн., Небид., Ашх., Гяу., Таш., Көнеүр., Тахта, Мары, Тедж., Байр.; Қ орда, Арал) нағыз. Т ү с мал жинайтын балдар екесіңдер (Түрікм., Ашх.). Бұл маңайдың қазақтары т ү с көшпелі Қ орда., Арал). Т ү с айыр түйе Қ орда., Арал). Қаншама …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 105улау — 1 Қ орда., Арал) түлеу, жүні түсу 2 (Шымк., Қызылқ.) ағаш бұтағын қию. Алма ағашын у л а ғ а м ы з жоқ (Шымк., Қызылқ.) 3 Қ орда., Арал) аулау. Бұл елде балық у л а у негізгі кәсіп саналады Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 106ұрыс-серіс — Қ орда., Арал) ұрыс керіс. Ұ р ы с с е р і с т і қойып, неге тына қалмайсыздар осы Қ орда., Арал). Ұ р ы с с е р і с жоқ, тыныш жатқан ел еді Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 107ұтыр — (Гур., Маңғ.; Рес., Орын.; Қ орда, Арал) ыңғайы, реті. Ұ т ы р ы келген жерде ел аралап қалу керек. Биыл жыл ұ т ы р л ы болмай тұр (Орын., Ад.). Судың ұ т ы р ы н тауып ағыза алмай жүр (Гур., Маңғ.). Бұл істің ұ т ы р ы келді, тез бітті Қ орда …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 108шалаң — 1 Қ орда., Арал) көлде, шалшық суда болатын құмырсқадай кішкене ақ құрт. Маса, сона екі бастан, ш а л а ң да адамға зиянды Қ орда., Арал) 2 1. Қ орда., Арал) теңіз түбінің ұзын ұзын құрақ шөбі, балдыры. Теңіз шөбінің түріне қарай саршалаң деген… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 109шом — 1 (Алм., Кег.; Сем.: Аяг., Ақс.; Қ орда, Жал.) жазы, түйенің үстіне артқан зат орнықты орналасу үшін жасалынатын құрал. Түйе беліне жүк батпас үшін қамыстан, қоғадан, не селеуден жұмырлап жасалып, жазыланған немесе қомдалған өркеш арасына… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 110Бутаков, Алексей Иванович — контр адмирал; род. в 1812 г., ум. в Шванебахе 28 июня 1869 г. Выпущенный в 1828 г. из морского кадетского корпуса гардемарином, он поступил в плавание по Финскому заливу. К жизни на военном корабле Бутаков привык с ранних лет, так как его отец,… …

  Большая биографическая энциклопедия